YAYASAN KAF (KAMI ANAK FELDA) BERKOLABORASI DENGAN WUIF UNTUK CAPAI VISI FIRDAUS FELDA

Tanggal 3 Jun 2022, Yayasan KAF (Kami Anak FELDA) berkunjung ke pejabat Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF), Shah Alam dalam berkongsi visi mewujudkan Firdaus FELDA dan berhasrat untuk membuka Rumah Ngaji di 317 Rancangan FELDA di seluruh negara (308 di Semenanjung dan 9 di Sabah) serta di 18 IPT dengan kerjasama Pertubuhan Kami Anak FELDA Malaysia (KAF) dan Permuafakatan Siswa Siswi FELDA (PERSADA).

Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan KAF, Mejar (B) Roslan Jasmin berkata pihak yayasan ingin berkolaborasi dengan WUIF dalam membawa gerakan al-Quran melalui baca, faham dan amal yang akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan generasi FELDA.

Megat (B) Roslan

“Saya tertarik dengan idea gagasan Firdaus 2050 oleh YB Datuk Seri Haji Idris Jusoh, Pengerusi FELDA iaitu untuk melahirkan generasi FELDA yang kuat agama, berpendidikan tinggi, mempunyai perniagaan bertaraf dunia, menguasai bahasa utama dunia serta bersifat pemurah dan penyayang. Iaitu satu kelompok generasi yang berjaya cemerlang, tetapi memberi bakti semula kepada masyarakat agama, bangsa dan negara.”

Namun begitu, tambah beliau, ia mengambil masa yang panjang untuk dicapai dan usaha perlu dilaksanakan bermula di peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Rumah Ngaji akan menjadi salah satu inisiatif bagi mencapai visi tersebut.

Team Yayasan KAF Malaysia bersama WUIF bertukar pandangan untuk menganjurkan program bersama.

Yayasan KAF telah diasaskan oleh Pertubuhan Kami Anak FELDA Malaysia (KAF) pada 15 Jun 2017 di mana visinya adalah sebagai organisasi pemangkin agenda pembangunan generasi FELDA ke arah kecemerlangan.

Bagi mencapai visi tersebut, Yayasan KAF akan berkerjasama dengan FELDA dan lain-lain NGO’s serta lebih 2 juta generasi FELDA yang mempunyai kepelbagaian sumber seperti ilmu pengetahuan, kepakaran, kewangan dan jaringan perhubungan untuk kembali menyumbang bakti kepada FELDA khususnya pembangunan generasi baharu bagi melahirkan generasi FELDA yang kompeten, produktif dan relevan pada setiap masa.

“Ada lima nilai teras yang menjadi pegangan kami adalah patuh syariah, amalan terbaik, berorientasi keputusan, kerja berpasukan serta keberkatan dan keredaan Allah”.

“Kita mempunyai “roadmap” dari tahun 2022 hingga 2035 di mana teras utama adalah pembangunan modal insan dengan sasaran pelaksanaan 5 projek utama dalam tempoh 13 tahun”.

“Bagi tempoh 3 tahun pertama (2022 – 2025) fokus utama kami adalah pertama, program Profesional Generasi FELDA (PGF) melalui kerjasama dengan Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) bagi mencapai misi melahirkan 500 akauntan bertauliah di kalangan generasi FELDA menjelang tahun 2030, selaras dengan hasrat kerajaan mewujudkan 60,000 akauntan bertauliah pada tahun tersebut.”

Mejar (B) Roslan (kanan) bersama  Abdul Latif Ismail dan Ailani Zaini dari Yayasan KAF.

Tambah Roslan, kedua adalah membuka Rumah Ngaji di semua rancangan FELDA di seluruh negara. Penubuhan Rumah Ngaji bertujuan memberi pendidikan al-Quran secara percuma kepada generasi FELDA bermula dari peringkat asas agar dapat dibaca, difahami dan diamalkan di dalam kehidupan seharian. Visi Rumah Ngaji bagi melahirkan generasi FELDA yang menjadikan al-quran dan sunnah sebagai landasan dalam kehidupan”.

“Konsep Rumah Ngaji iaitu baca, faham dan amalkan al-Quran dalam kehidupan telah menarik perhatian saya. Saya yakin jika Rumah Ngaji dapat dilaksanakan, ia akan menjadi satu formula terbaik transformasi generasi FELDA ke arah kecemerlangan.

“Program pembangunan kepimpinan dan karakter untuk pelajar dan belia yang telah dilaksanakan sebelum ini juga akan digarap dengan nilai al-quran dan sunnah dalam modul tersebut sebagai panduan utama untuk membentuk pemimpin masa hadapan generasi FELDA”.

“Kami mengalu-alukan sokongan dan penglibatan seluruh generasi FELDA khususnya yang telah berjaya di dalam pelbagai bidang dan kerjaya untuk bersama-sama Yayasan KAF di dalam mencapai visi dan misi membangunkan generasi FELDA yang cemerlang dunia dan akhirat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi WUIF, Maslinda Mohd Esak mengalu-alukan hasrat pihak Yayasan KAF untuk bekerjasama dalam membawai misi mengQurankan Bangsa, Mengikhlaskan ummah.

Untuk maklumat lanjut mengenai Rumah Ngaji, sila layari https://quranhour.org/rumahngaji/

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.